ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

     ค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อม คือ เงินชดเชยจากการเกิดอุบัติเหตุที่ ฝ่ายถูก สามารถเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี เพื่อใช้เป็นค่าเดินทางในระหว่างที่เราเอารถยนต์เข้าซ่อม

อัตราขั้นต่ำค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
  1. รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
  2. รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท 
  3. รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท
  4. รถประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อ 1-3 เช่น “รถจักรยานยนต์” ให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องและตกลงกันได้ โดยพิจารณาหลักฐานเป็นกรณีไป
error: Content is protected !!