ป้ายทะเบียนรถหาย ไม่ต้องแจ้งความ ขอใหม่ได้!

เมื่อเกิดเหตุป้ายทะเบียนรถหาย อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไป เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแจ้งความ ก็สามารถขอใหม่ได้ง่าย ๆ แล้ว แต่หากยังคงขับรถโดยไม่มีป้ายทะเบียนต่อไป จะถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา11 ที่ระบุว่ารถที่จดทะเบียนแล้วต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

สาเหตุส่วนใหญ่ที่ป้ายทะเบียนรถหาย มักจะเกิดจากอุบัติเหตุรถชน หรือขับรถลุยน้ำท่วม ทำให้ตัวยึดแผ่นป้ายเกิดสนิมและหลุดออกโดยไม่ทันได้สังเกต ดังนั้น หากรู้ตัวว่าป้ายทะเบียนรถหายก็ให้รีบดำเนินการขอใหม่ทันที โดยไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ แต่ให้ติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทน ณ สำนักงานขนส่งได้เลย หากเป็นรถทะเบียนกรุงเทพมหานครให้ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งทั้งพื้นที่ 1-5 ส่วนทะเบียนรถจังหวัดอื่น ๆ สามารถยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่ สำนักงานขนส่งที่รถคันนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอป้ายทะเบียนใหม่

•    สมุดคู่มือจดทะเบียนฉบับจริง
•    บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ
•    กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย

กรณีรถติดไฟแนนซ์ ต้องทำอย่างไร

สำหรับรถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่ในระหว่างการผ่อนชำระ ให้ติดต่อไฟแนนซ์เพื่อดำเนินการแทน หรือหากต้องการดำเนินเรื่องด้วยตัวเอง ให้วางมัดจำยืมคู่มือจดทะเบียนตัวจริงมาดำเนินการเองได้  พร้อมเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์ หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องทำอย่างไร

กรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม นั่นคือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล นอกเหนือจาก สมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม – ระยะเวลาดำเนินการ

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขอรับป้ายทะเบียนใหม่อยู่ที่ 105 บาท แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมแผ่นป้าย 100 บาท และค่าคำขอแผ่นป้าย 5 บาท แต่สำหรับป้ายทะเบียนประมูล คิดค่าธรรมเนียมแผ่นป้าย 600 บาท และค่าคำขอแผ่นป้าย 5 บาท

ทั้งนี้ หลังจากดำเนินการทุกขั้นตอนแล้ว จะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ภายใน 15 วันทำการ ซึ่งในระหว่างที่ยังไม่ได้รับป้ายทะเบียนใหม่ สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้ ส่วนในกรณีที่ป้ายทะเบียนชำรุดสามารถดำเนินการขอป้ายทะเบียนใหม่ได้เช่นกัน แต่ในวันที่รับแผ่นป้ายใหม่ จะต้องส่งคืนแผ่นป้ายที่ชำรุดด้วยนั่นเอง 

error: Content is protected !!