ค่าปรับกฎหมายจราจรใหม่ รู้ไว้จะได้ไม่โดน ! เริ่มบังคับใช้ 5 กันยายน

อัตราโทษฐานขับรถไม่มีใบขับขี่หรือหมดอายุ

 • มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • หากไม่พกใบอนุญาตขับขี่ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

อัตราโทษฐานไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

 • ปรับสูงสุด 2,000 บาท 

อัตราโทษฐานนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี (คาร์ซีท)

 • บังคับให้มีที่นั่งนิรภัย (Car Seat) สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี หากไม่นั่งที่นั่งนิรภัย(Car Seat) ปรับสูงสุด 2,000 บาท 

อัตราโทษฐานขับรถย้อนศร

 • ปรับสูงสุด 2,000 บาท

อัตราโทษฐานจอดรถในทีห้ามจอด

 • ปรับสูงสุด 2,000 บาท

อัตราโทษฐานไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

 • ปรับสูงสุด 4,000 บาท

อัตราโทษฐานฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง

 • ปรับสูงสุด 4,000 บาท

อัตราโทษฐานขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

 • ปรับสูงสุด 4,000 บาท

อัตราโทษฐานไม่รัดเข็มขัดนิรภัย

 • รถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ รถกระบะ หากผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่รัดเข็มขัดนิรภัยปรับสูงสุด 2,000 บาท 

อัตราโทษฐานการนั่งท้ายกระบะหรือบริเวณแคป

 • สามารถนั่งได้โดยที่ไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยแต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนดในลักษณะที่ปลอดภัย และผู้ขับขี่ต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด ซึ่งประกาศกำหนดอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2566

อัตราโทษฐานไม่สวมใส่หมวกกันน็อก

 • ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (ถ้ามี)ปรับสูงสุด 2,000 บาท

อัตราโทษฐานชนแล้วหนี

 • มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อัตราโทษฐานเมาแล้วขับ 

 • มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขณะขับขี่
 • มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขณะขับขี่ มีความผิดในกรณีดังต่อไปนี้    
  • ผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ชั่วคราว (ใบขับขี่อนุญาตแบบ 2ปี)
  • ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ประเภทอื่น ซึ่งใช้แทนกันไม่ได้ 
  • ผู้ขับขี่ที่ถูกยกเลิกใบขับขี่ หรืออยู่ระหว่างการพักใช้งานใบขับขี่
 • ทำผิดครั้งแรก จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สั่งพักใบขับขี่ 6 เดือน หรือเพิกถอนใบขับขี่
 • หากมีผู้เสียชีวิตในกรณีเมาแล้วขับ จำคุกไม่เกิน 3-10 ปี ปรับไม่เกิน 60,000-200,000 บาท หรือเพิกถอนใบขับขี่

อัตราโทษฐานแข่งรถในทาง

 • จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • พยายามแข่งรถในทาง กรณีรวมกลุ่มมั่วสุมในทาง หรือที่สาธารณะใกล้ทาง ตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป แม้จะยังไม่ได้แข่งรถในทาง ก็จะถือว่ามีความผิดฐานพยายามแข่งรถในทาง โดยมีการนัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน
 • รถที่รวมกลุ่มมีการดัดแปลง / ปรับแต่งรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง
 • ความผิดฐานพยายามแข่งรถในทาง ต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ของความผิด กล่าวคือ จำคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 3,333-6,666 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ผู้จัด โฆษณา ประกาศ ชักชวน ให้มีการแข่งรถ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ร้านแต่งรถที่ได้แต่งรถไปใช้แข่ง ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุน คือ ระวางโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง กล่าวคือ จำคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 3,333-6,666 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

        ในกรณีที่มีใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์นำจดหมายไปส่งที่บ้าน หากไม่ไปชำระตามวันและเวลาที่กำหนด จะมีอัตราการปรับไม่เกิน 4,000 บาท เพราะฉะนั้น ถ้าทุกคนไม่อยากโดนค่าปรับ จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อสร้างระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะครับ